Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ στις παραλίες – Οι ποινές αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στον αιγιαλό και στις παραλίες (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Η απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας και τα πρόστιμα θα εισπράττονται από τα ΕΛΤΑ και θα αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες.

Επιπλέον τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί επίσης να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυπληρωμής που του αντιστοιχεί υπάρχει εκτυπωμένος ξεχωριστός μοναδικός αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό αριθμό της Λιμενικής Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση και τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού (κλήσης). Επίσης, σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυπληρωμής που του αντιστοιχεί, υπάρχει κενό διάστημα, χωρητικότητας τεσσάρων (4) ψηφίων, στο οποίο συμπληρώνεται χειρόγραφα από τα στελέχη του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., πριν επιδώσουν την κλήση στον παραβάτη, ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν:
α) την υποχρέωση της διάτρησης των συγκεκριμένων κωδικών αριθμών για όλα τα εισπραχθέντα πρόστιμα, ώστε κάθε μοναδικός αριθμός εισπραχθέντος προστίμου και το αντίστοιχο ποσό του αυτόματα να συσχετίζονται με τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α.
β) Την εκτύπωση των εντύπων, τη βιβλιοδέτησή τους σε μπλοκ των είκοσι πέντε (25) και τον συνεχή ανεφοδιασμό των Λιμενικών Αρχών της χώρας με τις εκάστοτε αιτούμενες ποσότητες. Για τη διεκπεραίωση του ανεφοδιασμού των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών με τα συγκεκριμένα έντυπα ορίζεται εκπρόσωπος σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος συγκεντρώνει τις ελλείψεις των Λιμενικών Αρχών σε έντυπα και ενημερώνει σχετικά εγγράφως τα ΕΛ.ΤΑ. Οι αιτούμενες ποσότητες εντύπων παραδίδονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτά του συγκεκριμένου εγγράφου της εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μη εμπρόθεσμη καταβολή προστίμων

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δύο (02) μηνών, στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. ή στις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 5 % υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Εξαίρεση αποτελούν τα μη εμπρόθεσμα καταβληθέντα πρόστιμα που αφορούν πταισματικές παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίες παραπέμπονται στα αρμόδια Πταισματοδικεία. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, τα Πταισματοδικεία βεβαιώνουν τα επιβληθέντα, σε βάρος των παραβατών, πρόστιμα και αποστέλλουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του τόπου κατοικίας των παραβατών χρηματικό κατάλογο συμπληρωμένο με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6). Στο χρηματικό κατάλογο πρέπει, επίσης, να αναγράφεται ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. και το, υπέρ αυτού, ποσό, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 5 % υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου υπέρ των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου με την ίδια δικαστική απόφαση, πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των προστίμων που επιβάλλονται υπέρ των δικαιούχων αυτών. Τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ. ανωτέρω ποσά υπέρ Ο.Τ.Α. αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. κάθε μήνα, με εντολή μεταφοράς. Κατά την απόδοσή τους παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ως έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.