Ειδική Εκπαίδευση
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR).
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR).

Τι είναι η ADR:

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία).

Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διάρκειας 45 ωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας!

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο όψεις.
 • Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης βάση του Π.Δ. 739/1980
 • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο : «… στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η επιβατών και ότι έλαβα γνώση του προγράμματος διδασκαλίας …………και αναλαμβάνω την ευθύνη και την υποχρέωση για την συμπλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ωρών διδασκαλίας
 • Διπλότυπο είσπραξης 50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 82859

ή

 • Αποδεικτικό χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για τα ακόλουθα:
  1. Φορέαs Δημοσίου: Υπουργείο Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADR
  2. Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις Π.Ε.Ε. Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπ/των
  3. Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή στις εξετάσεις Π.Ε.Ε. π.χ. Αθηνών

Σε περίπτωση επανεξέτασης , επέκτασης η μη προσέλευσης στις εξετάσεις εκδίδεται εκ νέου παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και βαρύνει τον υποψήφιο

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη

Κλάση 2: Αέρια

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά

Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια

Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες

Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά

Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Το κεφάλαιο 3.2 της ADR περιλαμβάνει στον πίνακα Α, ένα κατάλογο με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε γραμμή του Πίνακα A ασχολείται με την ουσία (-ες) ή είδος (-η) που καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο αριθμό UN. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζω το UN της ουσίας/είδους για το οποίο αναζητώ πληροφορίες για τη μεταφορά του. Κάθε στήλη του Πίνακα A αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως είναι η ομάδα συσκευασίας, η κατηγορία μεταφοράς κ.α .

Κάθε κελί που προκύπτει από την τομή των στηλών και της κάθε γραμμής του πίνακα,  περιέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται η στήλη, για τις ουσίες ή τα είδη με το συγκεκριμένο UN, παραπέμποντας και σε συγκεκριμένες διατάξεις της ADR.

Οι εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) από απαιτήσεις της ADR προβλέπονται στη παράγραφο 1.1.3 και αφορούν:

Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1)

Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2)

Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3)

Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4)

Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5)

Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6)

Α. Η αρμόδια αρχή για την ADR στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι η αρμόδια αρχή σχετικά με τις ταξινομήσεις των εμπορευμάτων για οδική μεταφορά.

Γ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες μεταφοράς ραδιενεργών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1.

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς.

Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011.

O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την απαίτηση διορισμού ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

 • αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες των ποσοτήτων που αναφέρονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR 2011
 • αυτές που μόνο περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση /εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.

Οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

Α. Το Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο.

Β. Το Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γ. Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τα εμπορεύματα  κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).

Στην παράγραφο 8.1.4. της ADR 2011 βρίσκονται οι απαιτήσεις που αφορούν τα μέσα πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαιτήσεις ύπαρξης πυροσβεστήρων κατηγορίας ευφλεκτότητας A, B, C ανάλογα με τη μεταφορική μονάδα.

Μεταφορική μονάδα Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων Ελάχιστη συνολική χωρητικότητα ανά μεταφορική μονάδα Πυροσβεστήρας κατάλληλος για καταπολέμηση φωτιάς στη μηχανή ή στη καμπίνα μετ/κής μονάδας. Τουλάχιστον ένας με ελάχιστη χωρητικότητα: Πρόσθετος-οι φορητός-οί πυροσβεστήρας-ες εκ των οποίων έστω ο ένας με ελάχιστη χωρητικότητα:
Έως και 3,5 t* 2 4 kg 2 kg 2 kg
Άνω των 3,5 t έως και 7,5 t* 2 8 kg 2 kg 6 kg
Άνω των 7,5 t* 2 12 kg 2 kg 6 kg
Μεταφορά εμπορευμάτων ποσότητας κάτω του ορίου 1.1.3.6 ή μόνο κλάσης 6.2 1 2 kg 2 kg –

*Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεταφορικής μονάδας
Οι χωρητικότητες αναφέρονται σε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή ισοδύναμης τάξης.

Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως  οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105561076

6977259098

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 15:00 & 17:00 – 21:00
Σαβ.: 09:00 – 15:00

  Θέλετε να σας καλέσουμε εμείς?